Hľadáčik
...

Návštevy:
Dnes: 27Celkom: 57646

Obch. podmienky a GDPR

 • Objednávky

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávky na dekorácie a doplnky prijímame výlučne prostredníctvom internetového obchodu.

O prijatí objednávky ako aj o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom vášho emailu, alebo telefonicky najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia Vašej objednávky.

 • Platobné podmienky

Platbu je možné realizovať na dobierku, prevodom na účet alebo v hotovosti (osobný obder).

Dobierka - platíte pri doručení balíka.

Prevodom na účet - bude Vám zaslaná faktúra a po jej uhradení Vám zašleme tovar. Objednávky do 10,00 eur s poštovným, sú vybavené len po úhrade na účet (prevodom).

V hotovosti - za tovar platíte priamo u nás. Platba len v hotovosti (nie je možné použiť platobnú kartu).

 • Spôsob doručenia

Balíky sú zasielané Slovenskou poštou na dobierku alebo ako balík po uhradení faktúry, poštovné a balné je vypočítané podľa cenníka Slovenskej pošty. Doručenie poštou trvá 2-3 prac. dni v rámci Slovenska. 

Objednávky sú vybavované len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. 

 • Ceny

Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny na našich internetových stránkach, to znamená, že ceny môžu byť zmenené, ale iba v prípade, že sa menila ich nákupná cena. Ceny sú uvedené s DPH (nie sme platcami DPH), ceny nezahŕňajú poštovné a balné.

 • Veľkoobchodné podmienky 

Po predložení živnostenského oprávnenia ponúkame zľavy na tovar a služby. Zľavy sú určené pre maloobchodné predajne, na ďalší predaj, agentúry a pod. Veľkoobchodné ceny vieme ponúknuť pri pravidelnom nákupe minimálne raz do mesiaca, za min. 50.00 eur bez poštovného (nie občasný nákup).

 • Reklamačné a storno podmienky

Reklamácie sú vybavované podľa platného obchodného zákonníka. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 1 hodiny od podania objednávky.

 • Neprevzatie dobierky

1. Odoslaním objednávky v internetovom obchode www.psgrafika.sk kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.psgrafika.sk, je táto zmluva záväzná pre obidve zúčastnené strany.

2. Kupujúci je povinný podľa §370, §371, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka, doručený tovar, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

3. Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí škodu e-shopu www.psgrafika.sk.

4. Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká,  je vyčíslená  v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru, zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške:
- poštovné + balné: (cena je vypočítana podla cenníka Slovenskej pošty v závislosti od váhy)
- doplatné poštovného za vrátenú zásielku (v závislosti od váhy samotnej zásielky - poplatok podľa tarify Slovenskej pošty)

5. Zmluvnú pokutu požadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná zákazník bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

6.V prípade neuhradenia vzniknutej škody bude zákazník uverejnený v zozname nepreberačov na našej stránke.

 • Vrátenie tovaru

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ma právo kupujúci (spotrebiteľ) bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar alebo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní (*neplatí to pri osobnom prevzatí), odo dňa prevzatia tovaru. Netýka sa to tovarov a služieb vyhotovených na objednávku zákazníka. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám. Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho pred vrátením tovaru a informovať ho o využití práva na vrátenie tovaru. Následne je kupujúci povinný odoslať tovar v stanovenej lehote, na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku, nie je akceptovateľný. Zákazníkovi je vrátená čiastka šekom Slovenskou poštou alebo na účet v banke. Tovar nesmie byť porušený, použitý a musí byť zabalený v pôvodnom obale.

*Upozornenie:
Žiadny právny predpis nepriznáva kupujúci (spotrebiteľovi) nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný

 • Reklamačné a storno podmienky pre tlačoviny

Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 1 hodiny od podania objednávky. Zákazník ručí za správnosť údajov, ktoré odsúhlasil po pozretí korektúry (on-line, emailom alebo osobne). Za platný vzor pre zhotovenie tlačovín sa považuje hore uvedené odsúhlasenie korektúry. Akékoľvek chyby vzniknuté nesprávnym prepisom údajov z pôvodného zadania objednávky, ale odsúhlasené korektúrou, idú na účet zákazníka a nie sú dôvodom na reklamáciu a nárok na náhradu škody. Oprávnene reklamovať tlačoviny sa dajú len tie, ktoré nemajú totožnosť s potvrdenou korektúrou.

 • Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 • Platforma riešenia sporov online

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Adresa orgánu dozoru alebo dohľadu:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

 •  Ochrana osobných údajov (GDPR)

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Kupujúci“), ktoré vykonáva spoločnosť PSFRAFIKA, s.r.o., so sídlom Čapajevova 9, 08001 Prešov, Slovensko, IČO: 46354948, telefonický kontakt: 0915906788, emailový kontakt: info(bodka)psgrafika@gmail(bodka)com (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

Kupujúci dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním formou kontaktovania cez email. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Prevádzkovateľ oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov budú osobné údaje kupujúceho poskytnuté a sprístupnené nasledovnej tretej strane:

Prepravná spoločnosť:

Slovenská pošta, a.s.

Sidlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

V prípade, že si kupujúci pri potvrdení objednávky vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o novinkách v ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať elektronickou poštou na adrese info(bodka)psgrafika@gmail(bodka)com.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným  pôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom. Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies určené k zaisteniu ich funkčnosti, k analýze návštevnosti a na reklamné účely. 

Súbory cookies označujú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú webovému prehliadaču. Ten ich uloží na zariadení užívateľa (počítač, mobil či tablet). Pri každej ďalšej návšteve týchto webových stránok potom webový prehliadač užívateľa tieto dáta posiela späť serveru.

Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov a ukladá do nich užívateľské predvoľby. Cookies nie sú nijako zabezpečené, a to vrátane zhromaždených údajov.

Používanie súborov cookies je možné nastaviť priamo vo webovom prehliadači užívateľa.

Informácie o jednotlivých webových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na nasledovných stránkach:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Ako Google využíva súbory cookies zistíte tu

Informačný systém elektronického obchodu prevádzkovateľa je zaregistrovaný v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Facebook